Missie, uitgangspunten en prioriteiten. 
Een uitgebreid overzicht van doelstellingen en uitgangspunten van onze school kunt u in ons schoolwerkplan vinden. Dit ligt ter inzage op school.

Enkele belangrijke doelstellingen en uitgangspunten van ´t Palet zijn:

Onze school:

1.   is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar
2.   is zo ingericht, dat leerlingen gewoonlijk binnen een tijdvak van acht aaneengesloten jaren de school kunnen doorlopen
3.   legt mede de basis voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs
4.   gaat er vanuit, dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving
5.   geeft elk kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen op zijn/haar niveau met gebruikmaking van de talenten waarover elk kind beschikt; hierbij wordt de leermethode van Meervoudige Intelligentie gebruikt
6.   schenkt naast de verstandelijke ontwikkeling ook aandacht aan de geestelijke, emotionele, sociale, verbale en creatieve ontwikkeling van de leerlingen
7.   is een openbare school en geeft dus onderwijs met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing
8.   is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende sociale milieus, gezindten en culturen. De openbare school probeert de leerlingen waardering en respect voor dit standpunt bij te brengen
9.   is een school waar de leerkrachten duidelijke regels stellen en waar de leerkrachten zich terdege bewust zijn van de voorbeeldfunctie die van hen uitgaat
10.  

vindt het belangrijk dat er openheid van informatie voor en tussen ouders/verzorgers, bestuur, OR, MR en andere betrokkenen is